Co zmieni się w podróżowaniu po Wielkopolsce od 1 stycznia 2017 r.?

Jakie obowiązują zasady?

26 października 2015 r. Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uchwalili Plan Zrównowa­żo­nego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego, w skrócie nazywany planem transportowym. Wprowadza on szereg istotnych zmian, które w pewien sposób zrewolucjonizują dotychczasowe rozwiązania komunikacji pasażerskiej w skali województwa. Z dniem 1 stycznia 2017 r. odpowiedzialność za organizację zbiorowej komunikacji publicznej leży po stronie jednostki samorządu terytorialnego (jst). To rolą wójtów, burmistrzów, starostów i marszałka staje się organizacja transportu publicznego na podległym im terenie. To organizator ma za zadanie określić skąd i dokąd mieszkańcy realizują swoje podróże, czyli do szkół i uczelni, do pracy lub specjalistycznych przechodni lekarskich, bądź w celach kulturalno-rozrywkowych. 

Obowiązek ten wynika z obecnej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która wskazuje właściwe przygotowanie się organizatorów do tego zadania, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Przygotowanie organizacyjne polega w głównej mierze na zaplanowaniu docelowej sieci połączeń, częstotliwości kursowania, a także standardu: infrastruktury, środków transportu czy informacji dla podróżnych. Przygotowanie finansowe to zapewnienie w budżecie jst środków na realizację zaplanowanego rozwiązania, a co z tym związane – właściwe zaplanowanie stanowi najważniejszy obecnie etap przygotowań.

Na poziomie województwa plan transportowy opracowało konsorcjum naukowo-badawcze, którego liderem była Politechnika Poznańska (Zakład Systemów Transportowych). Plan ten powstał zarówno na podstawie przeglądu istniejących krajowych i wojewódzkich strategii rozwoju, planów inwestycyj­nych i planów zagospodarowania przestrzennego, ale również w oparciu o badania w gospodarstwach domowych przeprowadzonych na terenie całej Wielkopolski oraz badań wewnątrz środków transportu. Zbudowana w ten sposób baza wiedzy zawierała informacje o podróżach na terenie województwa wielkopolskiego, co umożliwiło skonstruowanie modelu ruchu, na podstawie którego zaplanowano docelową siatkę połączeń w skali województwa. Projekt został wyłożony do konsultacji społecznych, po których nastąpiła jego weryfikacja i modyfikacja.

Skoro powstał plan transportowy dla Wielkopolski – zaplanowano podróże, gdzie mieszkańcy przemieszczają się pomiędzy dwoma lub więcej powiatami, konieczne jest teraz przygotowanie i dopasowanie rozwiązań na szczeblu powiatów (podróże w obrębie jednego powiatu) i gmin. Czasu pozostało niewiele, a przed przyszłymi organizatorami publicznych przewozów zbiorowych w powiatach i gminach stoi poważne zadanie.

 

 

 

 

 

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Załączniki graficzne:

załącznik nr 1 - Sieć transportowa województwa wielkopolskiego stan obecny (2014)

załącznik nr 2 - Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan obecny (2014)

załącznik nr 3 - Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan przejściowy (od. 1.01.2017)

załącznik nr 4 - Sieć transportowa województwa wielkopolskiego stan docelowy

załącznik nr 5 - Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan docelowy (od. 1.01.2025)

 

 
Back to top